Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schroevenkopen.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen,
overeenkomsten en aanbiedingen van Schroevenkopen.nl zijn bij
uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze
Algemene Voorwaarden van toepassing

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een
bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden
afgewezen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de
Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4. Schroevenkopen.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de
uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Schroevenkopen.nl zijn vrijblijvend.
Schroevenkopen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor
om de prijzen te wijzigen.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van
uw bestelling door Schroevenkopen.nl. Schroevenkopen.nl is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk
zelf bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
deelt Schroevenkopen.nl dit mee binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in
euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2. Betaling dient te geschieden per IDEAL. Ook kan er gekozen worden
voor een betaling via rembours.

3.3. Indien u met enige betaling in gebreke bent,
is Schroevenkopen.nl gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering en leveringstijd

4.1. Schroevenkopen.nl streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen bij u af
te leveren en hanteert een maximum levertermijn van 4 dagen. Bij overschrijding
hiervan brengt Schroevenkopen.nl u per email op de hoogte. U bent dan gerechtigd
de overeenkomst te annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u
overigens geen recht op schadevergoeding.

4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het
tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3. Levering geschiedt middels een medewerker van
Schroevenkopen.nl, of een daarvoor beschikbare transportdienst.

Artikel 5. Annuleren en retourneren
5.1. U kunt uw bestelling per email kosteloos annuleren, onder vermelding
van uw bestelnummer en uw naam, adres en woonplaatsgegevens.
U kunt de mail sturen naar klantenservice@schroevenkopen.nl

5.2. Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst
af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7)
werkdagen na aflevering aan Schroevenkopen.nl te
retourneren in originele verpakking. De retour kosten zijn voor u eigen rekening en kunnen niet verhaald
worden op Schroevenkopen.nl.

5.3. Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

5.4. Gebruikte producten, beschadigde producten,
en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde product,
kunnen niet worden geretourneerd.

5.5. Als een retour gezonden product bij ons is afgeleverd, wordt
het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour gestort op het bij ons
bekende rekeningnummer.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u
al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan
Schroevenkopen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het
risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment
van de aflevering aan u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
welke rusten op de door Schroevenkopen.nl geleverde producten
geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. Schroevenkopen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde
producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven)
intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1. Schroevenkopen.nl behoudt zich het recht om foutieve
gegevens en prijzen te wijzigen.

8.2. Schroevenkopen.nl kan ten alle tijden bestellingen annuleren
die middels foutieve prijzen en gegevens zijn besteld.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1. Voor door Schroevenkopen.nl geleverde producten geldt
uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het
desbetreffende product wordt vastgesteld.

9.2. Schroevenkopen.nl is nooit verplicht tot betaling van
schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of
derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de
kant van Schroevenkopen.nl.

9.3. Indien Schroevenkopen.nl, om welke reden dan ook, gehouden
is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding
nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde
met betrekking tot het product waardoor de schade is
veroorzaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming van
haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van
Schroevenkopen.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Diversen

12.1. Schroevenkopen.nl neemt de van toepassing zijnde
privacyregel- en wetgeving in acht.

12.2. Wanneer door Schroevenkopen.nl gedurende korte of
langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet
haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten
gelden op grond van het feit dat Schroevenkopen.nl deze
voorwaarden soepel toepast.

12.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze
Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Schroevenkopen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te
vervallen en zal deze worden vervangen door een door
Schroevenkopen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijking bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing
zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing